Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Vertaling Arusha Call

Terug naar het overzichtvrijdag, 20 april 2018

De Arusha Call to Discipleship, de oproep die uitging van de wereldzendingsconferentie in Tanzania (8-13 maart), is nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar. De volledige vertaalde tekst van de oproep laten we hieronder volgen. Klik hier voor een download als pdf.

 

Wereldraad van Kerken - Conferentie voor wereldzending en evangelisatie, maart 2018

'Bewogen door Gods Geest: Geroepen tot omvormend discipelschap”

 

De Wereldzendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken vond van 8 tot 13 maart 2018 plaats in Arusha (Tanzania). Meer dan duizend deelnemers kwamen daar bijeen. Allen zijn betrokken bij zending en evangelisatie, zijn afkomstig uit verschillende christelijke tradities en uit alle delen van de wereld.

Vol vreugde vierden wij de leven-gevende beweging van de Geest van God in onze tijd en putten daarbij bijzondere inspiratie uit de Afrikaanse context en spiritualiteit. Bijbelstudie, gebed en vieringen, evenals  met elkaar onze verhalen delen, bemoedigden ons om getuigen te zijn van het koninkrijk van God dat naar ons toe gekomen is door het leven, de kruisiging en opstanding van Jezus Christus, onze Heer.

Ondanks sprankjes van hoop, moesten we ons rekenschap geven van  de dood-brengende krachten die de wereldorde doen schudden en velen lijden toebrengen. Wij zien de schokkende toename van rijkdom als gevolg van een globaal financieel systeem dat weinigen rijk en velen arm maakt (Jesaja 5:8). Veel oorlogen, conflicten, ecologische verwoesting en lijden in onze tijd zijn hiervan het gevolg (1 Tim. 6:10). Dit wereldwijde imperialistische systeem heeft de financiële markt tot een afgod van onze tijd gemaakt.  Het heeft ook een klimaat van dominantie en discriminatie versterkt dat blijvend marginaliseert en miljoenen uitsluit door hen in situaties van kwetsbaarheid en uitbuiting te houden. We zijn ons ervan bewust dat mensen in de marge de zwaarste lasten dragen.

Deze onderwerpen zijn in 2018 op zich niet nieuw, maar de Heilige Geest is ook in onze tijd onderweg, en roept ons als christelijke gemeenschappen dringend op om daarop te antwoorden met zowel persoonlijke als gezamenlijke ommekeer en veranderend discipelschap.

Discipelschap is zowel een gave als een opgave, om actieve medewerkers met God te zijn om de wereld om te vormen. In wat de theologen van de vroege kerk ’theosis’ of vergoddelijking noemden, delen we Gods genade door Gods zending niet voor onszelf te houden. Deze weg van discipelschap brengt ons tot het delen en tot leven vanuit Gods liefde in Jezus Christus door te zoeken naar gerechtigheid en vrede op manieren die verschillen van die van de wereld (Johannes 14:27). Zo beantwoorden we de oproep van Jezus om hem vanuit de marges van onze wereld te volgen (Lukas 4:16-19).

Als discipelen van Jezus Christus – zowel individueel als gezamenlijk:

 • Zijn wij door onze doop geroepen tot veranderend discipelschap: tot een met Christus verbonden levenswijze in een wereld waarin velen wanhoop, afwijzing, eenzaamheid en het niet-van-waarde-zijn ervaren.
 • Zijn wij geroepen om de drieenige God - de God van gerechtigheid, liefde en genade - te aanbidden, terwijl velen de valse god van het marktsysteem aanbidden (Lukas 16:13).
 • Zijn wij geroepen om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen - de volheid van het leven, berouw en vergeving van zonde en de belofte van eeuwig leven - in woord en daad, in een gewelddadige wereld, waarin velen opgeofferd worden aan de afgoden van de dood (Jeremia 32:35) en waarin velen het evangelie nog niet hebben gehoord.
 • Zijn wij geroepen om ons vol vreugde te laten betrekken bij de wegen van de Heilige Geest, die mensen in de marge toerust om op zoek te gaan naar gerechtigheid en waardigheid (Hand. 1:8; 4:31).
 • Zijn wij geroepen om het woord van God te onderscheiden midden in een wereld die veel tegenstrijdige, valse en verwarrende boodschappen communiceert.
 • Zijn wij geroepen te zorgen voor Gods schepping en solidair te zijn met volkeren die ernstig getroffen worden door de klimaatverandering. Het meedogenloos centraal plaatsen van de mens leidt tot uitbuiting van het milieu uit hebzucht en uit consumentisme.
 • Zijn wij als discipelen geroepen samen te horen in een rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen, zoekend naar eenheid en als deelnemer aan onze oecumenische reis, in een wereld die stoelt op opzij zetten en uitsluiten.
 • Zijn wij geroepen om trouwe getuigen te zijn van Gods omvormende liefde, in dialoog met mensen van andere geloofsovertuigingen in een wereld waar politisering van religieuze identiteiten vaak conflicten veroorzaakt (Lukas 22:25-27).
 • Zijn wij geroepen om ons te laten vormen tot dienende leiders die de weg van Christus laten zien in een wereld waarin macht, rijkdom en de geldcultuur tot voorrechten leidt.
 • Zijn wij geroepen om muren af te breken en gerechtigheid te zoeken met volkeren die onteigend en van hun land verdreven zijn, waaronder migranten, vluchtelingen en asielzoekers, en zijn wij geroepen nieuwe grenzen en scheidslijnen te weerstaan die verwijderen en doden (Jesaja 58:6-8).
 • Zijn wij geroepen om de weg van het kruis te volgen, die elitarisme, voorrecht, persoonlijke en structurele macht kritisch bevraagt (Lukas 9:23).

We zijn geroepen om te leven in het licht van de opstanding dat hoopvolle mogelijkheden tot verandering en omkeer biedt.

Dit is een oproep tot veranderend discipelschap. Dit is niet een oproep die we uit eigen kracht kunnen beantwoorden; deze oproep is daarom uiteindelijk een oproep tot gebed:

Liefhebbende God, we danken U voor het geschenk van het leven in al zijn verscheidenheid en schoonheid. Heer Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan, we prijzen U, dat U gekomen bent om de verlorenen te vinden, de onderdrukten te bevrijden, de zieken te genezen en de zelfzuchtigen tot inkeer te brengen. Heilige Geest, we verheugen ons dat U ademt in het leven van de wereld en dat U uitgegoten bent in onze harten. Als we in de Geest leven, laten we dan ook in de Geest gáán.

Verleen ons geloof en moed om ons kruis op ons te nemen en Jezus te volgen - door pelgrims van gerechtigheid en vrede te worden in onze tijd. Tot zegen van uw volk, tot steun van de aarde en tot eer van uw naam. Door Christus, onze heer. Amen.