Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Meer nieuws

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019

Niet bang zijn ons geloof publiek uit te drukken

vrijdag, 1 november 2019
Bekijk nieuws

Actueel

Nieuw NZR-Cahier

Terug naar het overzichtvrijdag, 12 oktober 2018

Naar aanleiding van de WCC-Wereldzendingsconferentie in Arusha, Tanzania (maart 2018) gaf de Zendingsraad een cahier uit over transforming discipelschap. Dit conferentiethema wordt in het cahier uitgewerkt in artikelen met bijbels-theologische overwegingen en in visies op discipelschap.

Het thema 'discipelschap' staat hoog op de agenda van missionaire organisaties. Visies op wat navolging inhoudt, lopen uiteen. Maar iedereen beseft dat het om centrale noties gaat die richtinggevend zijn voor de vormgeving van missionair werk. Missionaire organisaties kunnen dan ook niet zonder bezinning op de vraag wat discipelschap (navolging van Christus, je als leerling geroepen weten) inhoudt.

De aanleiding voor de uitgave van het derde NZR-Cahier is de recente oecumenische world missions conference van de Wereldraad van Kerken. Tijdens die conferentie werd het thema uitgewerkt in lezingen, workshops en vieringen. Het cahier pretendeert niet daarvan verslag te doen. Wel stelt het in een aantal artikelen de missiologische dimensie van navolging centraal en het beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan de doordenking van missionair werk. De artikelen in het cahier zijn onder meer geschreven door de Jamaicaanse predikante Merlyn Hyde-Riley en de Duitse missioloog Johannes Reimer.

Het cahier is beschikbaar als download.