Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

Actueel

Kerstbericht

maandag, 23 december 2019

Opkomende Missionaire Bewegingen

maandag, 18 november 2019
Bekijk nieuws
Aanmelden nieuwsbrief NZR

 

 

 

Hieronder vindt u de gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de NZR

Officiële naam

Stichting de Nederlandse Zendingsraad 

RSIN

2963553

Contactgegevens

Bezoekadres: Hoofdstraat 51, 3971 KB  Driebergen
Tel. 0343 - 745245
E-mailadres: nzr@zendingsraad.nl
Website: www.zendingsraad.nl

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden

Dhr. W. van 't Spijker (voorzitter)

Dhr. C. Maas (secretaris)

Dhr. P. Oudshoorn (penningmeester)

Mw. D. Spee

Mw. P. Bouwman

Dhr. A. Mulder

Medewerkers van de NZR

Dr. Gert Noort (directeur)
Drs. Nienke Pruiksma (stafmedewerker)
 

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

Beloningsbeleid

De NZR kent een onkosten vergoeding voor bestuursleden en andere vrijwilligers. Er is geen vacatieregeling.
Werknemers worden beloond overeenkomstig de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oudkatholieke kerken en organisaties op het terrein van missionair werk in binnen- en buitenland. Het platform biedt ruimte voor een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

Kernactiviteiten

  • Adviseren en bevorderen van communicatie en overleg tussen de aangesloten kerken en organisaties;
  • Stimuleren van de bezinning op de missionaire uitdagingen voor kerken en organisaties, zowel in andere werelddelen als ook in de context van Europa en Nederland, d.m.v. studiedagen, symposia, werkgroepen en themagerichte agendering van de NZR raadsvergaderingen;
  • Functioneren als luisterpost en verkenner om (inter)nationaal belangwekkende ontwikkelingen m.b.t. de relatie van kerk, cultuur en samenleving te signaleren;
  • Initiëren en coördineren van gezamenlijke missionaire programma's en projecten;
  • Participeren, namens de aangesloten kerken en organisaties, in het missionaire werk van de Wereldraad van Kerken;
  • Onderhouden van relaties met internationale oecumenische instanties, zoals missionaire raden en organen binnen en buiten Europa;
  • Optreden als vertegenwoordiger van de aangesloten kerken en organisaties naar interkerkelijke samenwerkingsorganen in Nederland, zoals de Raad van Kerken, MissieNederland en de vereniging van christelijke migrantenkerken SKIN, evenals in voorkomende gevallen naar de overheid;
  • Uitgeven van TussenRuimte, oecumenisch tijdschrift voor interculturele theologie

 

Jaarverslagen