Nederlandse Zendingsraad
Eenheid in Zending

TussenRuimte 2018 | 2

Download TussenRuimte

Inhoudsopgave:

4 REPORTAGE | Elizabeth Miller, Helene Fisher en Emma Dipper

Christenvrouwen dubbel gediscrimineerd

Pleidooi voor een integrale aanpak

 

ONDERZOEK | Dick van den Bosch 9

Vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing voor iedereen

 

16 DEBAT | Wilma Wolswinkel

Publiceren over gesloten landen: welke keuzes maak je?

 

PORTRET | Yosé Höhne-Sparborth 22

Aartsbisschop Mirkis in Kirkuk: ‘Goede relaties zijn prioriteit’

 

25 ANTITHESE | Gerrit Noort

Uitzending als dilemma van zendingsrecht, godsdienstvrijheid en vervolging

 

MENSEN IN BEELD | Wimco Ester – Arend van Dorp – Erika Kommers – Rob van Essen 32

Nigeria: Verstrikt in etnische conflicten en georganiseerde misdaad (32)

Myanmar: Godsdienststrijd of (boeddhistisch) identiteitsconflict? (33)

Mexico: Protestanten tegenover rooms-katholieke inheemsen (35)

Nederland: Als vreemde gezien (36)

 

39 INTERVIEW | Wilma Wolswinkel

Vreedzame bahá’ís en de verschrikkingen in Iran en Jemen

Marga Martens: ‘Uiteindelijk is er altijd hoop’

 

PERSPECTIEF | Mariëtta van der Tol 43

Druk op religieuze vrijheid in Nederland

 

  3 Redactioneel

15 Gastcolumn

31 Was getekend

38 Column

48 Beeldmeditatie

50 Impressies

55 Kunst & cultuur

Film

Muziek

Boeken

TR-tips

62 Agenda

64 Vooruitblik

Meer inhoud

Godsdienstvrijheid

Vrijheid van geloven

 

Elke Nederlandse zendings- en ontwikkelingsorganisatie krijgt er mee te maken. Je kunt nog zulke mooie projecten in een land ondersteunen of bekwame werkers (lokaal dan wel Nederlands) ter plekke hebben, veranderingen in religiewetgeving kunnen de voortgang van het werk behoorlijk tegenwerken. Dit kan zich uiten in het moeilijk verkrijgen van een visum tot deportatie uit het land, van nieuwe (lastigere) registratiecriteria voor kerken tot de confiscatie van religieus eigendom.

Godsdienstvrijheid is daarmee een thema waar iedere organisatie over zou moeten nadenken. Niet enkel om lobbyactiviteiten te ontplooien, maar met name omdat het het werk in het veld direct beïnvloedt. In deze TussenRuimte belichten we het thema godsdienstvrijheid van verschillende kanten.

We staan stil bij de positie van vrouwen in de context van vervolging. Vrouwen zijn vaak dubbel kwetsbaar, als christen en als vrouw. Emma Dipper van All Nations Christian College en Helene Fischer en Elizabeth Lane Miller, beiden van Open Doors International, belichten deze problematiek vanuit hun eigen expertise.

Enkele casestudies laten zien hoe in verschillende contexten – van Nederland tot Mexico – mensen zich beperkt weten in het uitoefenen van hun religie. Daarbij wordt duidelijk dat het zeker niet alleen om christenen gaat die te maken krijgen met tegenwerking en vervolging. Een mooi vervolg hierop biedt het interview met Marga Martens over de positie van de bahá’ís, misschien wel de meest vervolgde religieuze minderheid in de wereld.

In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst, maar ook hier komt het onderwerp geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld rondom de ‘weigerambtenaar’. Is het waar dat er minder ruimte is voor conservatief christelijke of islamitische opvattingen? Een vraag waar Mariëtta van der Tol op ingaat.

Dit nummer laat zien dat godsdienstvrijheid niet slechts een belangrijk juridisch issue is, maar dat het directe impact heeft op het leven en het werk van christenen en kerken wereldwijd.

 

— Wilma Wolswinkel, themaredacteur