Dialoog tussen Evangelicalen en Rooms-Katholieken

In mei sprak Thomas Schirrmacher, de secretaris-generaal van de World Evangelical Alliance, tijdens een online-bijeenkomst van de wereldwijde dialoog tussen evangelicaal-charismatische en charismatisch katholieke christenen over de toekomst van de relatie tussen deze twee groepen die een meerderheid van de christenen wereldwijd vormen. In zijn bijdrage behandelt hij de problematische verhouding tussen de twee groepen in het verleden en hoe er in de toekomst met elkaar omgegaan kan worden. Elke paragraaf wordt besloten met een roeping, of een oproep. Over wederzijdse zending en bekering schrijft hij het volgende:

Elkaar zien als objecten van zending

Tien jaar na de voltooiing ervan beschouwen christelijke leiders vanuit alle bloedgroepen de ondertekening van het document “Christian Witness in a Multi-Religious World” door het Vaticaan, de Wereldraad van Kerken en de Wereld Evangelische Alliantie in 2011 als een cruciale gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk. Het document spreekt over hoe christenen dienen te getuigen tegenover aanhangers van niet-christelijke religies.

Er zijn veel Evangelischen die Katholieken in die categorie plaatsen – namelijk als niet-christenen. Soms zien zij zelfs Evangelische bekeerlingen niet als ware gelovigen, gered door het werk van Jezus aan het kruis, zolang zij officiële leden van de Katholieke Kerk blijven. Aan de andere kant zien veel Katholieken Evangelischen of Pinkstergelovigen als sektariërs of ketters, als extremisten of een gevaar voor de samenleving. Paus Franciscus verontschuldigde zich voor dergelijke houdingen bij zijn bezoek aan de Pinkstergemeente in Caserta, Italië op 28 juli 2014 en vroeg Katholieke kerkleiders zich te onthouden van dergelijke taal, maar niet allen hebben naar hem geluisterd. Geoff Tunnicliffe, toenmalig secretaris-generaal van de WEA, bedankte hem dezelfde dag op Radio Vaticaan, verontschuldigde zich voor zonden aan Evangelische zijde en beloofde dat ook de WEA haar taalgebruik zou veranderen.

Er is ook de onopgeloste kwestie dat de Katholieke kerk de Protestantse kerken helemaal niet als kerken ziet (volgens de documenten van Vaticanum II), maar alleen als christelijke gemeenschappen, en de verklaring dat alleen de Katholieke kerk de kerk is in haar volledige uitdrukking (in het document Dominus Iesus). In veel Aziatische en sommige andere landen worden katholicisme en protestantisme officieel gezien als twee verschillende godsdiensten en de meeste christenen in die landen volgen deze praktijk.

Welnu, zelfs als iemand in de Katholiek-Evangelische relaties de tegenpartij beschouwt als niet deel uitmakend van het lichaam van Christus, dan nog is alles van toepassing wat in “Christian Witness in a Multi-Religious World” staat! Het gebruik van politieke macht, omkoperij, manipulatie of leugens tegen anderen, inclusief katholieken en evangelischen, is tegen de wil van Jezus! Dat document gebruikt 1 Petrus 3:15-17 als zijn bijbels motief: “erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver;” Het document verklaart: “Als christenen bij de uitoefening van hun zending ongepaste methoden hanteren door hun toevlucht te nemen tot misleiding en dwangmiddelen, verraden zij het evangelie en kunnen zij anderen leed berokkenen.” Een Katholiek die immoreel gedrag vertoont tegenover Evangelischen verraadt het evangelie, en dat geldt ook voor een Evangelicaal die immoreel gedrag vertoont tegenover Katholieken! Wie Jezus’ gebod opvolgt en tot anderen predikt, moet ook alle andere geboden van Jezus zelf opvolgen.

Dit zijn de openingszinnen van het document “Christian Witness”: “Zending behoort tot het wezen van de kerk. Daarom zijn de verkondiging van het woord van God en het getuigenis aan de wereld essentieel voor iedere christen. Het is echter noodzakelijk dit te doen volgens de beginselen van het evangelie, met volledige eerbied en liefde voor alle mensen.” Dus ook al wil je de andere kant overtuigen om naar jouw kant over te stappen, beide kanten verdienen het om behandeld te worden volgens de denkwijze van Jezus. Christenen zien anderen altijd als naar het beeld van God, zelfs als ze het totaal niet met hen eens zijn. In het christelijk geloof vloeien hun mensenrechten niet voort uit het feit dat zij christen zijn, maar uit het feit dat zij als man en vrouw geschapen zijn, omdat God alle mensen geschapen heeft en Hij hen gelijk heeft geschapen.

Dit is onze derde roeping: Behandel elkaar met de gezindheid van Jezus. Zelfs als je denkt dat anderen niet gelovig zijn of niet echt kerken zijn, is dat geen excuus om te handelen in strijd met de evangelische beginselen die Jezus en zijn apostelen hebben onderwezen. Laat er liefde, respect en vreedzame theologische discussie zijn, maar laten we afzien van het gebruik van politieke, economische en elke andere vorm van aardse macht tegen elkaar.

Het hele document (in het Engels) is hier te lezen