Privacybeleid

Wij verwerken persoonsgegevens en andere data en doen dat in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden is voor ons leidend. Privacy is belangrijk. Dit privacy statement geeft aan hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • Persoonsgegevens die wij van onze participanten c.q. opdrachtgevers ontvangen
  • Persoonsgegevens van onze eigen organisatie
  • Persoonsgegevens die wij via de website ontvangen

Verwerken van uw gegevens

Wij verwerken de gegevens alleen met oog op het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.
Gegevens worden nooit, in welke vorm dan ook, ter beschikking gesteld aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstrekken.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, anders dan die in het kader van de eigen salarisadministratie van toepassing zijn.

Uw rechten

De AVG kent rechten toe aan een ieder waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

  • Het recht op inzage
  • Het recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht op vergetelheid
  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op bezwaar maken tegen verwerking van de gegevens

Op basis van een schriftelijk verzoek om gebruik te maken van één of meerdere van bovengenoemde rechten zullen wij binnen vier weken na ontvangst van een verzoek hierop inhoudelijk reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen die termijn te reageren dan zullen we dat tijdig melden en daarbij tevens aangeven wanneer de inhoudelijk reactie beschikbaar is.

Onze nieuwsbrief

Uw gegevens voor de nieuwsbrief gebruiken wij alleen voor de verzending aan u. U kunt op ieder moment de toezending van de nieuwsbrief stopzetten. Dat kan via de optie ‘afmelden’, onder aan de nieuwsbrief en u kunt u aan- of afmelden bij ons: nzr@zendingsraad.nl.

Bezoek aan onze website

De website van de NZR – zendingsraad.nl – gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld of aan derden ter beschikking gesteld.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit uit functie toe bevoegd zijn en dat we persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Vragen over ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid kunt u contact met ons opnemen, zie onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen, klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Nederlandse Zendingsraad
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
nzr@zendingsraad.nl
0343 – 745 245

Door de kleine stafbezetting is de kans aanwezig dat u het antwoordapparaat aan de lijn krijgt. U kunt dan na de pieptoon uw bericht inspreken. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Privacy statement | oktober 2018 | versie 1.0