Vertrouwenspersonen

Gedragscode

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een netwerk waar kerken en zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van Christelijk Nederland, elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld. Daarom wil de NZR een veilige plaats zijn van ontmoeting en verbinding en vinden we het belangrijk dat het gedrag van de NZR medewerkers en vrijwilligers past bij deze missie. Om die reden verbinden we ons aan gedragsregels en vragen we onze (vrijwillige) medewerkers deze gedragscode te onderschrijven. Hierbij gaat het om de kernwaarden veilige omgeving, respect, geheimhouding, lichamelijke, persoonlijke, relationele en materiele integriteit en onderlinge zorg.

Vertrouwenspersonen

Iedereen betrokken bij de NZR kan bij grensoverschrijdend gedrag contact opnemen met één van de twee  onafhankelijke vertrouwenspersonen:

Mevr. Huibke ten Hove: Huibke.vertrouwenspersoonnzr@gmail.com

Dhr. Henk van den Bosch: Henk.vertrouwenspersoonnzr@gmail.com
Henk van den Bosch (1965) is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit als docent Spiritualiteit en Beroepsvorming. Van 2005 tot 2010 werkte hij voor Kerkinactie in Zambia, en de betrokkenheid op zending, zendingsorganisaties en de NZR is altijd gebleven.

Een vertrouwenspersoon is een door het bestuur aangewezen persoon, die als eerste aanspreekpunt kan functioneren bij (vermoedens van) klachten met betrekking tot discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en agressie, machtsmisbruik, geweld en pesten. De vertrouwenspersoon is geen deel van de NZR en kan gezien worden als een externe vertrouwenspersoon. Echter, de aangestelde vertrouwenspersoon is wel bekend met de visie, het doel en het werkveld van de NZR. De vertrouwenspersoon kan zo nodig informatie inwinnen of om advies vragen aan een deskundige. Maar dat gebeurt alleen indien degene die de klacht heeft gedaan daarvoor toestemming geeft (tenzij er sprake is van levensgevaar).  

Klachtenprocedure

De NZR vindt het belangrijk dat de organisatie een veilige werk- en ontmoetingsplek is. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Daarom heeft de NZR een klachtenprocedure.

Deze klachtenprocedure is bedoeld om aan personeelsleden, vrijwilligers en iedereen die betrokken is bij het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad (NZR), duidelijkheid te geven over de mogelijkheden die er voor hen zijn als zij in een conflictsituatie zijn terecht gekomen of te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag binnen het kader van de NZR. Het gaat daarbij om intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld, frauduleuze handelingen, en seksueel overschrijdend gedrag. Iedere klacht wordt door de NZR serieus genomen, en zorgvuldig verwerkt en geregistreerd. 

Iedereen die een werk-gerelateerd contact heeft (gehad) met de NZR kan een klacht indienen. U kunt dan zowel mondeling als schriftelijk contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de NZR. Deze vertrouwenspersoon zal binnen 48 uur een bericht van ontvangst sturen en (daarna) contact met u opnemen. 

Wilt u een klacht indienen omdat u heeft gezien of gehoord dat een ander te maken heeft met machtsmisbruik in relatie tot de NZR? Ook dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon. U kunt alleen een formele klacht indienen voor een ander, als de ander daarmee akkoord gaat.  

De vertrouwenspersoon, zal u, naar aanleiding van uw melding, eerstelijns opvang bieden en u helpen inzicht te krijgen in de situatie en na te denken over de te nemen stappen. Hierbij zijn uw rechten-, belangen- en wensen leidend. Als u daartoe besluit, zal een klacht worden ingediend bij het bestuur van de NZR. De vertrouwenspersoon kan u hierin helpen en ondersteunen. De vertrouwenspersoon is gebonden aan geheimhouding, tenzij er sprake is van een wettelijk strafbaar feit. 

Wat gebeurt er met de klacht? 

De volgende stappen die worden gezet kunt u vinden in de klachtenprocedure, die hier te downloaden is.