Van de participanten: Remonstranten

In het vroege voorjaar publiceerde de Remonstrantse Broederschap een bezinningsbrief getiteld Ik laat je niet alleen. Over polarisatie en het vergeten wij. Daarin wordt kritisch naar de Nederlandse context, met inbegrip van de ontwikkelingen tijdens de pandemie, gekeken. In reflectie daarop wordt er gezocht naar wat een antwoord op de vragen van polarisatie en individualisering zouden kunnen zijn. Relevante vragen die we hier graag met een breder publiek willen delen.

 

Een langer citaat: 

Verbinding en verbeelding

Eén van de kenmerken van een contrastervaring, zoals het opduiken van corona, is dat zij niet alleen het dagelijks leven verstoort en tot gedragsaanpassingen aanzet, maar ook vragen stelt op dieper niveau. Wat betekent deze ervaring en hoe gaan we daar mee om? Ze schept ruimte om op zoek te gaan naar ideeën en waarden, als gidsen in de nieuwe situatie. Dit geldt op individueel niveau, maar nu ook collectief.

Op zoek naar nieuwe verbinding en verbeelding putten we inspiratie uit Bijbelse beelden en noties en uit breder christelijk-sociaal en remonstrants gedachtengoed. Hoewel er in de Bijbel ook aandacht is voor het eigene, is er bovenal nadruk op de verantwoordelijkheid voor de ander. Zo gaat het eerder aangehaalde oerverhaal van Kaïn en Abel verder met God die Kaïn ter verantwoording roept: ‘Waar is Abel, je broer?’ Kaïn probeert weg te komen met de onthullende woorden: ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Dat is Gods appèl: hoeder van je broeder te zijn, te zorgen voor de ander.

Jonathan Sacks schrijft hierover. Het oerverhaal van de torenbouw in Babel is voor hem een parabel voor onze omgang met verschillen. Het verhaal over de uittocht uit Egypte leest hij als een beeld voor een nieuwe (natio- nale) gemeenschap. In de tabernakel plaatsten de Israëlieten de ark, met daarin de in steen gebeitelde tien geboden. Vanuit diversiteit creëerden zij zodoende hun symbool van ‘the common good’ en een gevoel van bij elkaar horen. Ook de samenleving van vandaag kan hieraan inspiratie ontlenen als zij zich ziet als ‘het huis dat we samen bouwen’.

In het Nieuwe Testament verbindt Jezus zich met wie destijds in de marge verkeerden of impopulair waren: armen, zieken en hoeren; Samaritanen, tollenaars en niet-joden. Hij gaat met hen in gesprek. Jezus is de verbinder bij uitstek.

 

De hele bezinningsbrief kan hier worden gelezen. 

 

 

Afbeelding van Marjorie Specht is afkomstig uit de bezinningsbrief die is geschreven op initiatief van Antje van der Hoek en Joost Röselaers, in samenwerking met Tjaard Barnard, Annemarie Gerretsen, Koen Holtzapffel, Coos Huijsen en André Meiresonne, met redactioneel advies van Leon van Heel.