Menselijke waardigheid Papua

Onlangs verscheen het boekje Om de menselijke waardigheid in Papua. Deze publicatie betreft een vertaling vanuit het Indonesisch en bevat de tekst van herderlijke brieven die in de jaren 2012-2018 door kerken op Papua werden uitgegeven. In deze brieven geven de kerken stem aan wie geen stem hebben. Dr. Benny Giay, in Nederlandse zendingskringen geen onbekende, is één van de ondertekenaars van de brieven. 

De herderlijke schrijvens zwijgen niet over alles wat er in Papua gebeurt: militair geweld, racisme en discriminatie en het lijden van de Papua’s. Problemen worden benoemd en aangeklaagd. De brieven kunnen als een gedurige oproep tot dialoog worden verstaan en als oproep tot bemiddeling door een derde partij. Tegelijkertijd vormen de brieven een oproep tot een nieuwe spiritualiteit waarin de Papua’s hun lijden verbinden aan het lijden van Christus. Een deel van de in het boekje opgenomen documenten werd in februari 2019 aangeboden aan de Wereldraad van Kerken, die toen een pastoraal bezoek brachten aan kerken in Papua. De Nederlandse uitgave is tot stand gekomen als publicatie van de Werkgroep Papua Solidariteit.

Henk van der Steeg, oud-zendingswerker in Papua en lid van de Papua-werkgroep, schrijft: ‘In het boekje krijgen de slachtoffers een gezicht: namen van slachtoffers worden genoemd, kinderen soms nog, een jongen die net is overgegaan naar de tweede klas van de middelbare school. De schrijvers zijn predikanten van het Oecumenisch Forum van Kerken in Papua. Zij vertellen de verhalen over wat er gebeurt. Wie anders doet het? Journalisten van buiten Indonesië krijgen geen toestemming om het gebied te bezoeken, het leger en de Indonesische media verdraaien de feiten, de universiteit loopt aan de leiband van de regering. In Indonesië staat Papua er alleen voor.’

Exemplaren van de uitgave zijn voor € 5,- per stuk te verkrijgen bij H. van der Steeg: steegvenema@kpnplanet.nl.