In memoriam Wout van Laar

Met ontroering heeft het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad kennis genomen van het overlijden van de vorige directeur van de raad, dhr. Wout van Laar. Hij overleed op 28 juli 2020 in de leeftijd van 72 jaar.

De eerste jaren van zijn werkzame leven was hij via de GZB betrokken bij de zending. Daarbij vroeg hij vooral aandacht voor kerken en christendom in Zuid-Amerika.

Vanaf het begin van de jaren ’90 kwam hij in dienst van de Nederlandse Zendingsraad. Eerst als studiesecretaris, en vanaf 1994 als algemeen secretaris. In 2000 werd hij benoemd tot directeur. Hij bleef dat tot hij in januari 2011 vervroegd met emeritaat ging.

Zijn inzet voor de Raad is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Raad tot een breed platform waar Oecumenische en Evangelische zendingsorganisaties en kerken het gesprek met elkaar aangingen met een open instelling en met onderling respect. Die bijdrage is bij zijn afscheid als directeur door Teun van der Leer ‘overbruggend en depolariserend genoemd’, ‘niet door de verschillen te verbloemen of te bagatelliseren, maar door hen beide in de nood van de –veranderende!– tijd, steeds weer bij hun missionaire roeping te bepalen.’

Omdat hij ervan overtuigd was dat de kracht van het christendom van het Noord-Westen naar het Zuiden verschoven was, was het vanzelfsprekend dat hij ook krachtig aandacht vroeg voor de kerken uit die landen die zich in Nederland gevestigd hadden. Hij sprak over ‘de onmisbare inbreng van de migrantenkerken, die ons als westerse kerken een spiegel voorhouden.’

Zijn werk voor de NZR wordt met dankbaarheid in herinnering gehouden.

Directie en bestuur wenst zijn naaste familie de troost toe van de Levende Heer. Hij geve zijn licht en genade in deze dagen van verdriet en afscheid.

Namens directie en bestuur, Willem van ’t Spijker, voorzitter.