Jaarthema 2023

In de maand november beginnen we om te kijken naar het jaar dat was en vooruit te kijken naar het jaar dat komt. Wat zijn de dingen die we ontvangen hebben, die goed waren, waar we van geleerd hebben in het afgelopen jaar? Wat zijn de dingen die meer aandacht vragen of een verdere ontwikkeling?

Het afgelopen jaar hebben we binnen de Nederlandse Zendingsraad voor het eerst een Jaarthema gehad: Wederkerigheid en Gelijkwaardigheid in Missionaire Relaties.

Bij de introductie van dit thema schreven we dat we als kerken en zendingsorganisaties leven vanuit “de wetenschap dat we deel zijn van Gods zending. We realiseren ons dat we daarin geroepen zijn om als broeders en zusters in alle diversiteit en gelijkwaardigheid met elkaar samen te leven en te handelen in navolging van Jezus Christus, geleid door de Geest.”

In de verschillende activiteiten en ontmoetingen hebben we specifieke elementen van de missionaire relaties onderzocht en besproken, zoals de training en opleiding van mensen die over grenzen van de eigen  cultuur en context werken, maar ook de organisatiestructuren zoals die bestaan rond uitzendingen en in projectmatig werken. Hoe kunnen deze elementen fundamenteel een wederkerig karakter krijgen binnen de missionaire relatie, maar ook binnen de bredere verbanden en in de maatschappij? Hoe ziet gelijkwaardigheid er uit in de praktijk van die structuren en organisatievormen?

Het zal duidelijk zijn dat we nog lang niet uitgepraat zijn over dit onderwerp. De vraag naar de relatie tussen zending en geld ligt er nog. We hebben nagedacht over “het verdriet van de zending” met betrekking tot Third-Culture-Kids, maar ook hier is nog veel meer over te zeggen. En dan ligt er ook nog de vraag naar de intermenselijke ervaring van relaties met partners en in samenwerkingsverbanden, zowel binnen Nederland als erbuiten.

Vandaar dat we voor het komende jaar willen voorstellen een thema te kiezen dat verdieping kan brengen in de vragen die het afgelopen jaar al aan de orde zijn geweest. Ons voorstel is om ook Bijbels-theologisch naar de vragen te kijken. Daarbij kunnen we ons dan (opnieuw) bezinnen over de fundamentele vraag van het doel van de zending, van Gods zending in de wereld van vandaag. Wat is heil? Deze vraag wordt al breder gesteld in de missiologie en aan de theologische faculteiten en scholen in Nederland. Hoe kunnen we die reflectie vruchtbaar maken voor de missionaire praktijk van de kerken en organisaties?

Daarnaast is het jaar 2023 een belangrijk herdenkingsjaar met het oog op de afschaffing van de slavernij. Er wordt veel gedacht en geschreven over de geschiedenis van de slavernij en de rol van de kerk daarin. Daarbinnen hebben de zendingsorganisaties natuurlijk ook een rol gespeeld. We realiseren ons steeds meer dat slavernij niet slechts iets van het verleden is, maar een voortgaande ervaring van ongelijkheid in relaties en structuren. In de relaties met kerken en gemeenschappen wereldwijd ontmoeten we nog steeds de pijn die mensen dragen. Slavernij blijkt een voortgaande realiteit. En wat is de roeping van de Kerk met het oog op moderne slavernij?

Vanuit al deze overwegingen willen wij voorstellen om voor het jaar 2023 het volgende thema te kiezen:

In Christus vrij – Verbonden met Elkaar

Dit willen we bijvoorbeeld uitwerken in een symposium, met een Bijbels theologische focus, in ronde tafel gesprekken over specifieke thema’s en in een studie- en ontmoetingsdag over Zending en Heil.

Er kan nog veel meer bedacht en georganiseerd worden. Welke gedachten en vragen roept dit thema bij u op? Als u ideeën hebt, of een bijdrage wilt leveren, dan horen we dat graag.