Rondom het jaarthema “In Christus vrij-verbonden met elkaar”

“Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen”. (1 Kor. 9:19)

Paulus’ woorden aan de gemeente in Korinthe laten zien hoe vrijheid in Christus onlosmakelijk verbonden is met de verbondenheid aan iedereen, aan de hele gemeenschap. Daarvoor gebruikt hij het werkwoord “tot slaaf worden”. Maar hij is niet slaaf of eigendom van een menselijke heer en meester: hij dient God en iedereen, met als doel het Goede Nieuws te verspreiden.

Vrijheid en slavernij. In het jaar waarin we in Nederland het beëindigen van de Trans-Atlantische slavernij herdenken, is het goed om ook als kerken en zendingsorganisaties vanuit de vrijheid in Christus na te denken over het doel en de praktijk van onze missionaire roeping. Dit jaar zullen we dan ook de vraag stellen welke rol de slavernij en koloniale geschiedenis van kerk en zending speelt in de missionaire relaties en praktijk van vandaag. 

We willen dit uitwerken in ons jaarthema “In Christus vrij-Verbonden met elkaar”. Daarin reflecteren we op wat vrijheid in Christus eigenlijk is en waartoe we vrij zijn. Hoe verhouden vrijheid en verbondenheid zich met elkaar? We stellen de vraag hoe het verbonden zijn met God zich verhoudt tot de verbinding met elkaar, met de erfenis van het verleden en met de schepping. Hoe verhoudt zich dat tot ons gezonden zijn als Christenen, individueel en collectief? Als we over zending vandaag praten, hoe belangrijk zijn dan de vragen rond de geschiedenis van slavernij en kolonialisme?

Bovenstaande vragen voeren ons terug naar één van de kernvragen: Wat is heil, wat is het goede nieuws? Hoe oriënteert ons antwoord op deze vraag ons in woord en daad?

Activiteiten

Op 24 maart starten we daarom met een symposium waar we samen de Bijbel gaan lezen. Dr. Usha Reifsneider, vertegenwoordiger van Lausanne Europa, zal ons hierin leiden en uitdagen. Usha is geboren en opgegroeid in India. Na haar bekering vanuit het Hindoeïsme tot het Christendom is ze jarenlang missionair betrokken geweest bij werk met migranten, vluchtelingen en diaspora gemeenschappen. Op dit moment woont ze in Oxford, van waaruit ze als theoloog actief betrokken is bij praktische zendingsinitiatieven en bij de Lausanne beweging. 

In april organiseren we een ronde tafel gesprek over Geld en Zending. Wat is geld eigenlijk? Welke plaats heeft geld in de relaties en gemeenschappen in verschillende culturen? Wat betekent dat voor de missionaire relaties over culturele grenzen heen? Jeremy Agbeschie onderzoekt deze vragen vanuit zijn ervaring in de pinksterkerken in Ghana. Hij zal het gesprek inleiden vanuit zijn onderzoek en persoonlijke ervaring.

Het verdriet van de zending is het afgelopen jaar door Freek Bakker op de agenda gezet, met zijn boek vol getuigenissen en verhalen over hoe het fout kan gaan voor de kinderen van en betrokkenen bij uitgezonden medewerkers. Hij roept op tot een hernieuwd theologiseren over dit thema. Dit willen we in september oppakken met een ronde tafel gesprek over “Kostbare Zending.” Hoe verhoudt het belang van MemberCare zich tot radicale solidariteit in trouwe relaties? Wat kunnen we hier bijbels-theologisch over zeggen? En hoe wordt dat gezien en ervaren door mensen vanuit verschillende contexten in de wereldkerk? Denk hierbij ook aan de huidige belangstelling voor moderne heiligen en moderne martelaren – mensen die vaak grote offers brachten en nog steeds brengen. Kunnen we deze twee realiteiten met elkaar en met de praktijk en verantwoordelijkheden van zendingsorganisaties in gesprek brengen? 

Later in het jaar, in de maand oktober, willen we nog dieper ingaan op de vragen rond heil en zending tijdens een studiedag. Samen met een missioloog, een beleidsmaker en een uitgezonden medewerker gaan we dan in gesprek over de vragen rond heil en zending.

U bent uitgenodigd!

Kortom, we kijken uit naar een jaar van goede gesprekken en inspirerende verhalen, die soms ook zullen schuren en ons kritisch zullen bevragen. 

Nu is het belangrijk om het 24 maart, van 14:00 tot 17:00, in de agenda te zetten voor het symposium waarin we de bijbels-theologische fundering willen leggen onder de komende activiteiten. Aansluitend zal er een borrel zijn, waarin ruim de tijd is voor verdere gesprekken en netwerken. Verdere details, zoals de data voor de volgende bijeenkomsten, de tijd en plaats zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Hartelijk welkom!