Even voorstellen: Eduard Kas

Sinds kort is het bestuur van de Nederlandse Zendingsraad versterkt met een nieuw lid: Eduard Kas. Eduard gaat binnen het bestuur als penningmeester aan de slag. In dit bericht stelt hij zich voor.

Graag zet ik me als bestuurslid en penningmeester in voor de Nederlandse Zendingsraad (NZR). De NZR is een netwerkorganisatie en deze vorm spreekt mij aan: organisaties die hun krachten bundelen rond een wereldwijde, missionaire opdracht. Een netwerkorganisatie is bij uitstrek geschikt om snel en goed geïnformeerd op veranderingen in te spelen. Dat zie je ook terug bij de NZR die een platform biedt voor het verwerven en delen van kennis, verbreden van de eigen perspectieven, onderhouden van contacten en samenwerken.

De missionaire opdracht van de NZR, de wereldwijde zending, heeft mijn hart. Van harte gun ik het geloof aan zusters en broeders, dichtbij en ver(der) weg. Met mijn echtgenote heb ik nauw meegeleefd met een achternicht en echtgenoot, die in België vele jaren zendingswerk verrichtten. Op wat meer afstand geldt dat ook voor onze voormalige Bijbelstudievrienden uit Utrecht die in Latijns-Amerika als zendingsechtpaar actief zijn. Ook als ouderling-kerkrentmeester en secretaris van het College van Kerkrentmeesters en lid van de Algemene Kerkenraad van de hervormde gemeente van Barneveld draag ik het zendingswerk een warm hart toe. Vanuit deze ambten was ik betrokken bij verschillende uitzendingen.

Zending heeft voor mij alles te maken met culturen die elkaar aanvullen en aanscherpen. Als gelovigen vormen we samen, in alle veelkleurigheid, het lichaam van Christus. Open staan voor elkaars verschillen en leren van die verschillen, ook over de landsgrenzen en de culturele grenzen heen. De situatie is veranderd; Nederland is niet meer een land dat alleen maar zendelingen uitzendt. We hebben als land al diverse decennia ook zelf behoefte aan zending en daar zijn ook gelovigen uit andere culturen bij betrokken. Zo mogen we, net als veel andere landen, zendingswerkers uitzenden én ook zendingswerkers welkom heten. Zo ontwikkelt zending zich wereldwijd tot ‘zending van overal naar overal’. Dat lijkt me ook precies de bedoeling.

Na mijn benoeming, oktober vorig jaar, heb ik twee bestuursvergaderingen meegemaakt. De diversiteit in het bestuur en de onderlinge openheid spreken mij aan. We brengen diverse achtergronden en ervaringen in en versterken elkaar. In het bestuur zie je in het klein wat we in een grotere setting binnen het netwerk realiseren – en de komende tijd verder willen versterken. Binnen het bestuur breng ik mijn ervaring als organisatieadviseur in, naast mijn expertise op terreinen als financiën, beleids- en organisatieontwikkeling.

Enthousiast word ik van een NZR die de komende jaren steeds meer aan betekenis wint voor de aangesloten kerken en zendingsorganisaties bij het praktisch invullen van de missionaire opdracht. Daar draag ik graag aan bij. Toegespitst op mijn rol als penningmeester werk ik graag, met de andere bestuursleden en het netwerk van aangesloten kerken en organisaties, aan een versterking van de financiële positie van de NZR. Ook dat geeft mij veel energie. Uiteindelijk gaan we allen voor het hogere doel dat velen in binnen- en buitenland in de Heere Jezus het ware levensgeluk vinden. Het geloof in Hem die als baby en de allergrootste Netwerker naar de aarde kwam met een duidelijke missie: mensen vanuit alle rassen, talen en culturen weer met Zijn Vader verbinden.

Eduard Kas