Jaarthema 2024: Samen geroepen: leven, leren, delen

Binnen het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad bestaat er een brede overeenstemming over de vraag wat zending is: deelnemen, participeren, in de zending van God. Maar wat betekent dat in de praktijk van kerken en organisaties? Hoe vertaalt zich dat in beleidskeuzes, in het vaststellen van prioriteiten, werkvormen en praktijken? Deze vraag staat centraal in het NZR-jaarthema 2024: Samen geroepen: leven, leren, delen.

Afhankelijk van de context waarin we leven en werken, en afhankelijk van onze theologische keuzes, komen we tot verschillende prioriteiten en praktijken. We zien verschillende mogelijkheden en verschillende gevaren. Voor sommigen is discipelschap het centrale thema, terwijl voor anderen het allereerst gaat om solidariteit in relaties of om verkondiging, sociale actie, eenheid en oecumene, integrale zending, of nog andere prioriteiten.

Op de NZR-website staan een aantal interviews, waarin aan verschillende mensen, die verbonden zijn met het NZR netwerk, steeds dezelfde vijf vragen worden gesteld. Deze interviews laten al zien dat er binnen het netwerk ook een belangrijke diversiteit bestaat.

Deze verschillen en diversiteit hebben alles te maken met het feit dat wij slechts een klein deel zijn binnen de kerk wereldwijd. Juist in relatie met kerken en organisaties in zending in andere landen en op andere continenten ontdekken we nóg weer andere vragen en mogelijkheden. Diversiteit in cultuur, religie en ook in economische en politieke realiteiten beïnvloeden ons verstaan van zending, van God, van geloof en van elkaar.

Vanuit het besef dat echte verbinding, ook binnen de NZR, slechts mogelijk is als we eerlijk en authentiek elkaar ontmoeten en bevragen, willen we dit jaar zoeken naar mogelijkheden om het gesprek met elkaar aan te gaan, juist ook daar waar we verschil en diversiteit ontdekken. Omdat we samen geroepen zijn, als deel van Gods kerk wereldwijd, om het Evangelie te leven en te delen, willen we ook samen leren.

De eerste bijeenkomst zal zijn op vrijdag 15 maart. Aan de hand van het boek De Dingen Die Boven Zijn, samengesteld door Sake Stoppels, Jan Marten Praamsma en Jan Martijn Abrahamse, willen we samen nadenken over de meest fundamentele vraag: Wat is heil? Wat is heil in onze context en in de verschillende contexten waarin we geroepen zijn te werken. En hoe bepaalt dat onze missionaire keuzes en praktijken? Naar aanleiding van deze bijeenkomst worden deelnemers uitgenodigd mee te gaan doen aan een leesgroep over dit onderwerp.

Hartelijk welkom!

Noteer alvast in uw agenda (bijeenkomsten in de ochtend):

15 maart:        Studiebijeenkomst rond De Dingen die Boven Zijn

29 mei:            Presentatie en bespreking van een NZR-onderzoeksprogramma

10 oktober:     Ronde Tafel Gesprek – Samen geroepen, delen in een multireligieuze context