Helden en heiligen [2012-01]

Navolgen, vereren, aanbidden

‘Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20:3). Dat woord staat absoluut centraal in jodendom en christendom. Ook voor de islam is shirk, anderen op gelijke hoogte met God stellen, het tegenovergestelde van geloof. Toch kennen jodendom, christendom en islam alle drie lichtende voorbeelden – helden of heiligen – die in grote eer gehouden worden. De apostel Paulus roept de ontvangers van zijn brieven zelfs verschillende keren op om zijn imitators te worden (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1:11).

Navolgen, vereren, aanbidden. Het is het zoeken naar manifestaties van de Heilige in het leven van mensen zoals u en ik. De menselijke behoefte om zich op te trekken aan wie heiliger, voorbeeldiger leefden enerzijds; de eer en glorie van de ene Schepper van hemel en aarde anderzijds. Dat spanningsveld wordt overal in de wereldkerk gevoeld. Alle bijdragen in deze TussenRuimte bewegen zich dan ook daarbinnen.

Graag maak ik van dit Redactioneel gebruik om de vertrekkende voorzitter van de redactie van TussenRuimte te danken. Dineke Spee was de afgelopen vier jaargangen de stille, kundige kracht achter de schermen. Dankzij haar toegewijde inzet is TR een frisse, hedendaagse stem geworden voor wie zich wil verdiepen in vragen van interculturele theologie, interreligieuze ontmoeting, zending en werelddiaconaat. Dineke Spee richt zich nu op haar werk als predikant in Utrecht-Overvecht, een plek waar deze vragen volop spelen. In deze TR vindt u nog een boekbespreking van haar hand.

― Wilbert van Saane, hoofdredacteur