Durf te dromen Mattheus van der Steen en TRIN 

De laatste jaren ontstaan er her en der in Nederland nieuwe charismatische groeperingen, die vaak geleid worden door twintigers en dertigers. Deze groeperingen opereren onafhankelijk van welke denominatie dan ook. Ze richten zich op evangelisatie en revival. Mattheus van der Steen en zijn organisatie TRIN is er daar een van.

Door de sterke nadruk op de werking en gaven van de Heilige Geest willen deze nieuwe charismatische organisaties mensen God ten volle laten ervaren. Binnen evangelisch Nederland zorgt dit voor de nodige controverses. 

Er is zelfs een verschuiving ontstaan in een aloude polemiek, volgens sommigen. ‘De tegenstellingen onder protestantse christenen lopen allang niet meer langs de lijnen van orthodoxie en vrijzinnigheid. Vergrijzende protestanten die zich te veel bezighouden met Klaas Hendrikse mogen dat denken, maar zij zouden beter kunnen letten op Mattheus van der Steen van TRIN. De grote tegenstelling in het protestantse kamp is die tussen charismatische en ‘gewone’ christenen’, aldus Stefan Paas.1

Of Stefan Paas hierin gelijk heeft zal moeten blijken. Uit het artikel op CVKoers.nl wordt verder duidelijk, dat er, volgens Stefan Paas, binnen de Protestantse Kerk Nederland niet of nauwelijks aandacht is voor de charismatische groeperingen, die wel aan populariteit winnen. 

Wie is deze Mattheus van der Steen van TRIN, wat is zijn boodschap en wat is zijn relatie tot de bredere kerkelijke gemeenschap? 

Mattheus van der Steen

Mattheus van de Steen staat aan het hoofd van de organisatie Touch Reach and Impact the Nations (TRIN), die hij zelf in 2002 oprichtte. Hij is een zoon van een baptistenpredikant. Op 14-jarige leeftijd heeft hij, zoals hij zelf zegt, de stem van God gehoord die hem vroeg: Waarom ga je naar de kerk? 

‘Terwijl ik die stem hoorde was het of er een warme vloeistof over mijn lichaam stroomde en ik weet nog dat er dikke tranen over mijn gezicht biggelden … Nog diezelfde avond gaf ik mijn hart aan Jezus.’2

Als antwoord daarop heeft hij als maritiem officier gevaren op de Anastasis van Mercy Ships, een schip dat de wereld overvaart en medische hulp verleent overal waar het komt. Tijdens een van deze reizen werd er een profetisch woord over Mattheus uitgesproken. Hij zou een sleutelrol gaan spelen in de eindtijd en een leger van mensen trainen en vrijzetten om te doen waarvoor ze door de Heer geroepen waren.

Enkele jaren later zag hij, als in een visioen, tijdens het lezen van een boek van de Duitse opwekkingsprediker Reinhard Bonnke, de woorden ‘Touch, Reach and Impact the Nations’ verschijnen. Deze naam heeft hij vervolgens aan zijn organisatie gegeven, die nu gevestigd is in Harderwijk.

Doelstelling TRIN

1. Zorg voor weduwen en wezen

De Bijbel laat duidelijk zien dat God een enorm bewogen hart heeft voor weduwen en wezen. TRIN heeft dan ook als visie om vanuit deze bewogenheid weduwen en wezen te blijven opzoeken, in aanraking met Jezus te laten komen, te ondersteunen, waar mogelijk van voedsel, drinken, opleiding en onderdak te voorzien, zodat ze een hoopvolle toekomst krijgen.

2. Opwekking en transformatie

Er is een diep verlangen om het Koninkrijk van God te prediken en te demonstreren met de wonderen en tekenen die daarop volgen. De visie van TRIN is om in de natiën waar naartoe gegaan wordt, waaronder Nederland, opwekking en transformatie te brengen door de kracht van de Heilige Geest.

3. Wereldevangelisatie

TRIN is diep bewogen met hen die verloren gaan. De visie is dan ook naar de natiën te gaan om het reddende evangelie van Jezus Christus te verkondigen en vele duizenden in een persoonlijke ontmoeting met Hem te brengen. 

Bron: www.trin.nl

Organisatie TRIN

TRIN’s drieledige doelstelling (zie kader) wordt op verschillende manieren ingevuld. Verschillende hulpverleningsprojecten, variërend van het bouwen van weeshuizen en de zorg voor weduwen tot zonnepanelen en computers voor studenten in diverse landen, worden vanuit Nederland gefinancierd. 

Het meest bekend zijn TRIN en Mattheus van de verschillende evangelisatieacties, revival meetings en genezingsdiensten. Die worden niet alleen in Nederland gehouden, maar vooral in landen als Myanmar, India, Israël en Oeganda. Deze meetings zijn in eerste instantie gericht op de ‘transformatie’ van christenen en in tweede instantie op het bereiken van hen die ‘verloren’ gaan. TRIN is internationaal vooral sterk verbonden met Iris Ministries van Heidi Baker. Mattheus van der Steen beschouwt haar en haar man als zijn geestelijke ouders. 

Gedreven

Als je kijkt naar de persoon Mattheus van der Steen en de organisatie TRIN zie je een aantal punten sterk naar voren komen. Hij is uitermate gedreven en vol enthousiasme voor God en Jezus. Hij reist de hele wereld rond om mensen in aanraking te brengen met het evangelie en genezingscampagnes te houden. Samen met verschillende anderen heeft hij kindertehuizen gesticht en met zijn organisatie zorgt hij voor weduwen en wezen. 

Hierbij wordt hij gedreven door een sterke overtuiging, dat mensen die niet in God geloven eeuwig naar de hel zullen gaan. Hij zegt hier over: 

‘Er is onder christenen haast geen besef meer dat mensen echt naar de hel gaan als ze Jezus niet leren kennen.’3

Hij heeft een hekel aan kerkelijke structuren en instituties. Tevens schrijft hij dat er geen plaats is voor kritiek en concurrentie tussen christenen. Volgens hem zijn veel christenen lauw en lijdzaam geworden en leven ze hun droom niet uit. Voor hem is alles mogelijk als je in God gelooft. God heeft grote dingen voor zijn volk voor ogen. Dit kun je bereiken door positief te denken. De Heilige Geest moet de ruimte krijgen, aldus het mission statement.

Binnen de beweging wordt er veel nadruk gelegd op de gaven van de Heilige Geest. Met name de genezingsgaven, spreken in tongen en profetische gaven, staan in hun campagnes centraal. Het vallen in de Geest, waarbij mensen door aanraking van de prediker op de grond vallen en in allerlei vreemde klanken beginnen te zingen, is een normaal gebruik.

Welvaartsevangelie

Mattheus van der Steen: ‘Ga daadwerkelijk zaaien.’

In het vorige nummer van TussenRuimte stond een artikel over het welvaartsevangelie. Het evangelie dat door Mattheus van der Steen wordt verkondigd grenst hieraan. In zijn boek Durf te dromen, dat in 2009 de publieksprijs voor het christelijke boek won, schrijft hij hier uitgebreid over. Hij stelt onder andere dat veel mensen veel te vast zitten aan hun geld; zij moeten dat geld investeren in het koninkrijk van God en uitgebreid zaaien. 

Hij geeft het voorbeeld dat hij zelf zijn laatste honderd euro had weggegeven en een week later tienduizend euro van iemand kreeg, omdat de Heer dat had gezegd. Je moeten luisteren naar Gods stem, want Hij geeft je opdrachten om te zaaien. Als je hier gehoor aan geeft, zal de Heer je ook rijkelijk belonen. Mattheus geeft de lezers ook een opdracht mee: 

‘Ga zaaien en word deel van de geweldige oogst! Stop met het geven van fooitjes aan God, maar ga daadwerkelijk zaaien en verwacht een grote oogst.’4

Deze oogst is in eerste instantie een geestelijke oogst, maar zeker ook een materiële. 

Controverse

Mattheus van der Steen legt er in zijn prediking sterk de nadruk op dat alles mogelijk is bij God en dat God voorspoed wil schenken aan zijn volgelingen, ook in gezondheid. Volgens Mattheus wordt een mens bij genoeg geloof genezen en daarom houdt hij in de hele wereld gebedsgenezingscampagnes. 

Na een van zijn reizen naar Myanmar is er een controverse ontstaan over geclaimde genezingen. Door TRIN en Mattheus werd geclaimd dat er gedurende hun reis veel mensen waren genezen, onder wie een zestal blinde jongens uit een blindeninstituut. Een team van TRIN had in het instituut gebeden en had gezien dat deze jongens weer konden zien. In dit team zat ook een leraar kindergeneeskunde. Hier werd door een aantal mensen schamper op gereageerd en een onderzoeksjournalist trok naar Myanmar om het verhaal te verifiëren. Hij heeft de jongens gevonden en ze bleken nog steeds blind te zijn, in tegenstelling tot wat er beweerd werd. 

De enige reactie die vanuit TRIN kwam, was dat ze zich blijkbaar hadden vergist, maar dat ze te goeder trouw gehandeld hadden. Deze affaire heeft er wel toe geleid, dat Mattheus van der Steen en TRIN de laatste twee jaar wat minder prominent aanwezig zijn geweest in het charismatische landschap. 

‘Het is tijd’

Ondertussen gaan ze wel door met het organiseren van revival-reizen naar landen als Myanmar, India en vele andere. Mattheus heeft als roeping om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren, zogenaamde revivalisten, die de wereld bekend zullen maken met het evangelie. Zoals uit zijn roepingsverhaal al duidelijk wordt, speelt hierin sterk mee dat hij gelooft dat we in het einde der tijden leven en dat het nu de tijd van grote wonderen is. De tijd van revival en van Jezus’ terugkomst is nabij. 

Hiertoe organiseerde TRIN in oktober van dit jaar in samenwerking met andere charismatische groepen de conferentie Mission Possible. Op deze conferentie werd gebeden voor openingen voor het evangelie in vijftig zogenaamde gesloten landen. Diverse vertegenwoordigers uit deze vijftig landen waren ook aanwezig. Mattheus zegt hier over: ‘Ik geloof dat het oogsttijd is en dat de Heilige Geest wil doorbreken in elk van deze vijftig landen. Het is tijd voor elk gesloten land om te worden geopend.’5

Enthousiasme en passie voor de boodschap van het evangelie kun je Mattheus niet onthouden. De vraag is echter, of het evangelie zoals hij het verwoordt van genoeg realiteitszin getuigt. En wat de uitwerking van zijn boodschap is op de mensen die onder zijn gehoor komen. De belangstelling voor TRIN als beweging lijkt stabiel te zijn in Nederland en haar invloed in Nederland is niet zo groot. Maar internationaal is ze op steeds meer plekken actief, vooral door de verbindingen met internationale charismatische organisaties. De toekomst zal uitwijzen of Van der Steen en andere charismatische predikers inderdaad op gespannen voet blijven en/of komen te staan met ‘gewone’ christenen. 

Noten

1 www.cvkoers.nl/home/magazine/themas/9-politiek-a-samenleving/4457-de-grote-tegenstelling-is-die-tussen-charismatische-en-gewone-christenen.html

M. van der Steen, Durf te dromen. Wandel in je bestemming, Harderwijk, 2008, blz. 19

3 Van der Steen, blz. 27

4 Van der Steen, blz. 47

5 www.trin.nl/missionpossible

– Arjan Schoemaker is beleidsmedewerker toerusting bij de Evangelische Zendingsalliantie.