7e “Christ at the Checkpoint”-conferentie: Christian Witness in Context of Oppression

Van 22 – 25 mei 2024 vindt de 7e “Christ at the Checkpoint”-conferentie plaats, georganiseerd door Bethlehem Bible College, die zich zal richten op het thema ” Do Justice, Love Mercy: Christian Witness in Contexts of Oppression.” Het doel van Christ at the Checkpoint is om evangelische christenen de gelegenheid te bieden om in gebed te zoeken naar een goed bewustzijn van kwesties van vrede, gerechtigheid en verzoening. ‘We proberen de bijbelse oproep tot gerechtigheid en barmhartigheid in contexten van onderdrukking te vernieuwen en een verenigde missie van de wereldwijde kerk af te dwingen’. Video’s van de voorgaande conferenties zijn te vinden op de website.

De website schrijft: ‘Wij zijn een gemeenschap van evangelische christenen die geloven dat het integer volgen van Jezus betekent dat ons leven wordt gevormd door onze liefde voor God, de leer van de Bijbel en een onbevreesd leven van discipelschap in de complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Wij geloven dat een van de eerste kenmerken van discipelschap liefde is voor zowel onze eigen gemeenschap als voor onze vijanden. We willen Jezus centraal stellen in alles wat we doen en zijn leven tot ons leven maken. Dat betekent het vinden van moedige liefde voor zowel Palestijnse Arabieren als Israëlische Joden.’

Op de site staat ook de ‘Een oproep tot inkeer: een open brief van Palestijnse christenen aan westerse kerkleiders en theologen’. Diverse Palestijns-christelijke partijen, waaronder “Christ at the Checkpoint” hebben deze oproep gepubliceerd op 20 oktober 2023. Hierin staat onder andere deze passage:

‘Hoewel veel christenen in het Westen geen probleem hebben met een theologische legitimatie van oorlog, steunt de overgrote meerderheid van de Palestijnse christenen geweld niet – zelfs niet door mensen die machteloos zijn en onder bezetting leven. In plaats daarvan zijn Palestijnse christenen volledig toegewijd aan Jezus’ weg van creatief geweldloos verzet, zoals verwoord in het document Kairos Palestine uit 2009. Dit document beroept zich op “de logica van liefde en wendt alle energie aan om vrede te sluiten”. Cruciaal is dat we alle theologieën en interpretaties verwerpen die de oorlogen van de machtigen legitimeren. Wij dringen er met klem bij westerse christenen op aan om hierin naast ons te staan. We herinneren onszelf en onze medechristenen eraan dat God de God is van de vertrapten en de onderdrukten, en dat Jezus de machtigen verwerpt en de gemarginaliseerden verheft. Dit vormt de kern van Gods opvatting van rechtvaardigheid. Daarom zijn we diep verontrust door het onvermogen van sommige westerse christelijke leiders en theologen om de bijbelse traditie van gerechtigheid en barmhartigheid te erkennen, zoals die voor het eerst is verkondigd door Mozes (Deuteronomium 10,18, 16,18-20 en 32,4) en de profeten (Jesaja 1,17 en 61,8; Micha 2,1–3 en 6:8; Amos 5,10–24), en zoals voorgeleefd door en belichaamd in Christus (Mattheüs 25,34–46; Lukas 1,51–53 en 4,16–21).’