Oecumenische beweging – Theologische en missiologische reflectie

De Wereldraad van Kerken werkt op verschillende manieren aan het thema Care for Creation. Op de website is te lezen dat dit uiteenvalt in vier secties die elk aspecten van de klimaatcrisis en de rol van kerken en theologie bespreken: het Ecumenical Water Network, Sustainibility and Economy of Life, Care for Creation and Climate Justice en Food for Life Campaign. Elk onderwerp verzamelt documenten met theologische reflectie, maar ook praktische materialen en statements voor en naar aanleiding van verschillende gelegenheden (COP’s van de Verenigde Naties, bijeenkomsten in het oecumenische netwerk, verklaringen van de Central Committee).  

De zorg voor de schepping en klimaatrechtvaardigheid gaan bij de Wereldraad van Kerken hand in hand en staan centraal in het werk rondom klimaatverandering. “De Bijbel leert de heelheid van de schepping en roept mensen op om zorg te dragen voor de tuin van Eden (Gen 2:15). De God van de Bijbel is een God van rechtvaardigheid die de meest kwetsbaren onder zijn schepselen beschermt, liefheeft en verzorgt. Het huidige wereldontwikkelingsmodel bedreigt het leven en de bestaansmiddelen van velen, vooral onder de armste mensen ter wereld, en vernietigt de biodiversiteit. De oecumenische visie is om dit model, dat gebaseerd is op overconsumptie en hebzucht, te overwinnen.” 

Hieronder volgen een aantal recente documenten: 

Het werk van de WCC samen met de Council for World Mission (CWM), de World Communion of Reformed Churches (WCRC) en de Lutheran World Federation (LWF) rondom een ander, rechtvaardig economisch systeem (NIFEA) heeft de zorg voor de schepping integraal gemaakt in haar theologische denken. Het document “The Economy of Life. An Invitation to  Theological Reflection and Action” geeft een theologische onderbouwing hiervoor. Het São Paulo Statement legt het fundament voor deze zoektocht.   

In het boek Kairos for Creation. Confessing Hope for the Earth zijn de reflecties en bijdragen van een bijeenkomst in Wuppertal in 2019 bij elkaar gebracht. Het boek bevat ook de tekst van de “Wuppertal Call” waarin de urgentie benadrukt wordt van een radicale ommekeer als het gaat om de relatie tussen mensen en Gods schepping. Daarnaast zijn er vele teksten die een verscheidenheid aan thematieken en geografische en denominationele realiteiten vertegenwoordigen. 

Vanuit de Wereldraad is er ook dialoog tussen vertegenwoordigers van verschillende geloven over de vraag hoe de interreligieuze en intra-religieuze dialoog bij kunnen dragen aan klimaatrechtvaardigheid. Vanuit de verschillende aspecten van interreligieuze dialoog – de dialoog van het hoofd, van het hart en van de handen – worden er suggesties aangedragen hoe gelovigen van verschillende religies vanuit hun tradities samen kunnen werken om een andere manier van leven in de wereld in te zetten. Hier kunt een verslag van zo’n bijeenkomst lezen.  

In de “final message” van de conferentie Just Peace with Earth (2017) wordt er nadrukkelijk gekeken naar de spiritualiteit van inheemse volkeren en de dialoog daarvan met christelijke theologie. Van daaruit wordt een handelingsperspectief voorgesteld voor kerken en christelijke gemeenschappen.