Franse kerken verenigen zich rond missie

Afgelopen december hebben protestants-evangelische kerken en organisaties in Frankrijk een belangrijke verklaring uitgebracht: Ensemble en Mission (Samen op missie).

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Conseil National des Evangéliques de France (CNEF), een koepelorganisatie waarin 33 kerkverbanden en kerkelijke organisaties samenkomen, werd de verklaring met overgrote meerderheid aangenomen. De CNEF spreekt van een historische gebeurtenis. Het is voor het eerst dat kerken zich zo duidelijk uitspreken voor samenwerking op missionair gebied,

Na twee jaar voorbereiding ligt er nu een verenigende visie die evangelische kerken en organisaties wil helpen een beweging van eenheid te vormen, zowel landelijk als plaatselijk, met oog op de missionaire opdracht. De Franse evangelischen hebben zich hierbij laten inspireren door de wereldwijde Lausanne-beweging. Gehoopt wordt dat de tekst als een katalysator zal werken voor de missionaire beweging in Frankrijk.

De verklaring Ensemble en Mission bestaat uit negen artikelen die de nadruk leggen op thema’s als discipelschap, de rol van de plaatselijke kerk, integral mission en de noodzaak van interkerkelijke samenwerking. Het document sluit af met een oproep om te blijven bidden om de leiding van de heilige Geest.

Hieronder volgt een citaat uit de preambule. Het volledige document is hier te downloaden.

In de naam van de God die wij liefhebben, in de overtuiging dat hij ons samen de wereld instuurt, stellen wij, de vertegenwoordigers van CNEF-kerken en -organisaties, een verenigende visie voor die de verschillende protestants-evangelische actoren in staat zal stellen hun plaats te vinden in een beweging van eenheid ten dienste van de zending die God ons heeft toevertrouwd.Samen geloven we in een God die een plan heeft met deze wereld: “om alles wat in de hemel en op aarde is, te verzamelen onder één hoofd, Christus” (Efeziërs 1,10), tot eer van zijn naam en vreugde van zijn schepping.