Leesgroep ‘zoeken naar de dingen die boven zijn’

In vervolg op de studieochtend van 15 maart organiseert de NZR een leesgroep die nog twee keer online verder doorpraat over enkele geselecteerde hoofdstukken van het boek Zoeken Naar de Dingen die Boven Zijn: Missionair Zijn in een Seculiere Tijd. De tijdstippen stellen we vast in onderling overleg. In de eerste bijeenkomst (maximaal 2 uur) spreken we verder over hoofdstuk 3 (Jan Hoek: Missionaire kerk en zielenheil) en 4 (Bosco Bangura en Benno van den Toren: Verlossing van heel de mens; een interculturele dialoog). Gespreksstof voor de tweede bijeenkomst kiezen we in overleg.

Opgave voor de leesgroep kan via emetselaar@zendingsraad.nl.


De aanleiding voor de studieochtend van 15 maart was als volgt omschreven: We willen we samen nadenken over de meest fundamentele vraag in de missionaire praktijk: Waartoe zijn we geroepen? Wat is het doel van onze missie? Wat is het goede nieuws? We doen dit aan de hand van het boek samengesteld door Sake Stoppels, Jan Marten Praamsma en Jan Martijn Abrahamse. Op grond van de eerste twee hoofdstukken gaan we in gesprek over de betekenis van het Evangelie en wat dat betekent voor onze missionaire praktijk, als deel van de kerk wereldwijd.  

Binnen het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad bestaat er een brede overeenstemming over de vraag wat zending is: deelnemen, participeren, in de zending van God (missio Dei). Maar wat betekent dat in de praktijk van kerken en organisaties? Wat is voor ons het Evangelie en hoe vertaalt zich dat in beleidskeuzes, in het vaststellen van prioriteiten, werkvormen en praktijken? Wat kunnen we hierin van elkaar leren?

Afhankelijk van de context waarin we leven en werken, en van onze theologische en kerkelijke achtergronden, komen we tot verschillende prioriteiten. Voor sommigen is discipelschap het centrale thema, terwijl voor anderen het allereerst gaat om solidariteit in relaties of om verkondiging, sociale actie, eenheid en oecumene, integrale zending, of nog andere speerpunten.